Sign in

Fueled
Vi hjelper etablerte selskaper å skape vekst gjennom innovasjon

Mens den økende interessen for innovasjonsfaget har gjort at stadig flere selskaper har adoptert nye arbeidsmetodikker, som Design Thinking og Lean Startup, har vi i liten grad sett at selskaper har tatt et holistisk perspektiv på satsingen og stilt de mest grunnleggende spørsmålene.

Hvorfor skal man egentlig investere i innovasjon? Hva er ambisjonene? Hvilke områder skal vi søke innovasjon innenfor? Hvordan skal vi gå frem? Hvem skal ha ansvaret?

Dette er spørsmål som en innovasjonsstrategi må besvare, og i denne artikkelen skal jeg forsøke å utdype hva jeg tenker en innovasjonsstrategi er og konkret hva den bør inneholde.

Strategi handler…


Fueled

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store