Sign in

Fueled
Vi hjelper etablerte selskaper å skape vekst gjennom innovasjon

Mens den økende interessen for innovasjonsfaget har gjort at stadig flere selskaper har adoptert nye arbeidsmetodikker, som Design Thinking og Lean Startup, har vi i liten grad sett at selskaper har tatt et holistisk perspektiv på satsingen og stilt de mest grunnleggende spørsmålene.

Hvorfor skal man egentlig investere i innovasjon? Hva er ambisjonene? Hvilke områder skal vi søke innovasjon innenfor? Hvordan skal vi gå frem? Hvem skal ha ansvaret?

Dette er spørsmål som en innovasjonsstrategi må besvare, og i denne artikkelen skal jeg forsøke å utdype hva jeg tenker en innovasjonsstrategi er og konkret hva den bør inneholde.

Strategi handler…


Selv om innovasjon alltid har vært en drivkraft for utvikling og vekst, har vi de siste 6–7 årene sett at stadig flere selskaper har gjort sin innovasjonsatsing mer eksplisitt og i større grad lagt vekt på å markedsføre sine intensjoner og aktiviteter.

Etter hvert som at et økende antall bedriftspresentasjoner inneholder bilder fra workshops med vegger fulle av post-it lapper, har også irritasjonen i startup- og innovasjonsmiljøer økt tilsvarende. Mange hevder at “corporate innovation” ikke er mer enn et spill for galleriet, bestående av enkle retorikker hvor aktivitetene har blitt selve målet. …

Fueled

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store