Innovasjon i etablerte selskaper er et spørsmål om omstilling eller vekst

Norske selskaper benytter seg primært av innovasjonstaktikker som tilrettelegger for kulturbygging og økt omstillingsevne. Størrelsen på boblene illustrerer hvor mange selskaper som benytter seg av taktikken. Kilde: Innovasjonsmeldingen 2019

--

--

Vi hjelper etablerte selskaper å skape vekst gjennom innovasjon

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Fueled

Fueled

6 Followers

Vi hjelper etablerte selskaper å skape vekst gjennom innovasjon